EN-ERG
USŁUGI ENERGETYCZNE
www.en-erg.pl             
e-mail: biuro@en-erg.pl
 
tel.  604 377 250
         608 325 919 
tel/fax: 146770938
 
                 
          
  
 
W oparciu o postanowienia  Ustawy Prawo Budowlane, wprowadzających między innymi obowiązek  wykonywania kontroli stanu technicznego instalacji gazowych, oraz systemów klimatyzacji firma EN-ERG 'Usługi Energetyczne' oferuje państwu wykonanie usług w  poniższym zakresie: 

Kontrole stanu technicznego  instalacji i stacji gazowych przeprowadzane w okresach co pół roku i rocznych.
Podstawa prawna: Ustawa prawo budowlane
 
Kontrole okresowe systemów klimatyzacji obejmujące ocenę efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych oraz ich dostosowanie do potrzeb użytkowych budynku. Dotyczy mocy chłodniczej powyżej 12 kW.
Podstawa prawna: Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 29.08.2014
 
Z wykonanych okresowych przeglądów i kontroli szczelności instalacji gazowej sporządzamy protokoły wraz z zgłoszeniami do właściwych oddziałów urzędu nadzoru budowlanego.
 
Kontrole przeprowadzają wykwalifikowane osoby posiadające stosowne aktualne uprawnienia dozoru i eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych, wpisane do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju