EN-ERG
USŁUGI ENERGETYCZNE
www.en-erg.pl             
e-mail: biuro@en-erg.pl
 
tel.  604 377 250
         608 325 919 
tel/fax: 146770938
 
                 
 
                  
  
 
W oparciu o postanowienia Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 29.08.2014 r oraz Ustawy Prawo Budowlane, wprowadzających między innymi obowiązek sporządzania świadectw energetycznych budynków i wykonywania kontroli kotłów, oraz instalacji gazowych, firma EN-ERG 'Usługi Energetyczne' oferuje państwu wykonanie usług w  poniższym zakresie: 
 
Kontrole okresowe  stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych w ramach kontroli systemu ogrzewczego.
Dotyczy kotłów o mocy 20 kW i powyżej.
 
Podstawa prawna: Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 29.08.2014
 
Kontrole okresowe systemów klimatyzacji obejmujące ocenę efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych oraz ich dostosowanie do potrzeb użytkowych budynku. Dotyczy mocy chłodniczej powyżej 12 kW.

Podstawa prawna: Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 29.08.2014
 
Kontrole okresowe instalacji gazowych, w tym urządzeń gazowych przeprowadzane raz w roku.
 
Podstawa prawna: Ustawa prawo budowlane
 

 Z wykonywanych  kontroli sporządzamy kompleksowe raporty i protokoły zawierające opinię na temat stanu technicznego kotła, ocenę efektywności, doboru mocy i parametrów urządzenia w stosunku do zapotrzebowania energetycznego, oraz ewentualne zalecenia mogące wpłynąć na zwiększenie efektywności energetycznej obecnie eksploatowanych urządzeń.
 
Kontrole przeprowadzają wykwalifikowane osoby posiadające stosowne aktualne uprawnienia dozoru i eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych, wpisane do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

     

 


   

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Wspierane przez Hosting o12.pl